Байгаль хамгаалал, нөхөн сэргээлт
Байгаль хамгаалал, нөхөн сэргээлт

ОРШИЛ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.

Экологи байгаль хамгаалал

1.1  Экологийн тогтолцоо гэж юу вэ?

1.2  Экологийн хүчин зүйлүүд

1.3  Шим тэжээлтний экологийн үүрэг

1.4  Савшим бүлгэмдэл

1.5  Тусгай хамгаалалтын газар нутаг

1.6  Хөрсний экологи

1.6.1       Хөрсний үүсэлт

1.6.2       Хөрсний экологи

1.7  Бэлчээрийн экологи

1.7.1       Байгалийн бэлчээр

1.7.2       Байгалийн бэлчээрийн ургамал

1.7.3       Бэлчээрийн менежмент

1.7.4       Ойн зурвастай бэлчээр  

1.8  Ойн экологи

1.8.1       Ойн нөөц баялаг

1.8.2       Oйн нөөцийн үнэлгээ

1.8.3       Ойн нөөц, түүний даац

1.8.4       Ойн нөхөн сэргээлтэд тавих шаардлагууд

1.8.5       Ойн хамгаалал

1.8.6       Ойн менежмент

1.9  Усны экологи

1.9.1       Байгалийн ус, түүний чанар

1.9.2       Гадаргын усны нөөц горим

1.9.3       Усны хүртээмжийн нөөц баялаг

1.9.4       Ундны усны чанарт тавих шаардлага

1.9.5       Усны бохирдол

1.9.6       Экологийн хяналт ба  эрхзүйн зөрчил

1.9.7       Бохир ус цэвэрлэх арга технологи

1.9.8       Усны хэрэглээ

1.9.9       Ус ашигласны төлбөр

1.9.10   Усны обьектод бохирдуулах бодис хаясны хураамж

1.9.11   Ус хамгаалал, нөхөн сэргээлт